หลักสูตร 6401 หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 28

เนื้อหาการอบรม
-ทฤษฎี และแนวคิด การนิเทศงานพยาบาล
-หลักการเขียนแผนและการประเมินผลการนิเทศงานพยาบาล
-แนวทางการวิเคราะห์ สภาพปัญหาการนิเทศงานพยาบาล
ของหน่วยงานสู่การทำวิจัย
WORKSHOP
-เขียนแผนการนิเทศงานพยาบาลที่สอดคล้องตำแหน่ง
กำหนดตัวชี้วัดผลการนิเทศงาน
-การเขียนแผนการนิเทศงานพยาบาลจากโจทย์ที่คัดสรร
-แสดงบทบาทสมมุติ
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
2 - 3 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171