หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อ | ประชาสัมพันธ์/ใบสมัคร | ทำเนียบรุ่น/เอกสาร | จองห้องพัก | ผู้ประสานงาน
    หลักสูตร 6306 กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม ; Modified Maitland Concept รุ่นที่ 1
เนื้อหาการอบรม : - Clinical reasoning in cervical spondylosis; radiculopathy and myelopathy
- การรักษาโดยการผ่าตัดในผู้ป่วยที่มีภาวะ cervical spondylosis; radiculopathy and myelopathy
- นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วย cervical spondylosis; radiculopathy and myelopathy รวมทั้งการยศาสตร์สำหรับคอเสื่อม
WORKSHOP : - การซักประวัติและตรวจร่างกายในผู้ป่วย cervical spondylosis; radiculopathy and myelopathy
- นวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วย cervical spondylosis; radiculopathy and myelopathy
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน : 100 คน
ระยะเวลาอบรม : 19 - 20 พฤศจิกายน 2563
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
วิทยากร : ศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และคณะ
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 4,000 บาท
หมายเหตุ : **หลักสูตรสำหรับ นักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์**
1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ เลขที่บัญชี 551-3-01349-5
2. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ทาง E-mail : uniserv_kku@hotmail.com หรือ โทรสาร. 043-202-408
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรฎา พลเยี่ยม, คุณภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล โทรศัพท์ 083-358-7171
4. ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
5. ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภากายภาพบำบัด
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408
(Login)