หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อ | ประชาสัมพันธ์/ใบสมัคร | ทำเนียบรุ่น/เอกสาร | จองห้องพัก | ผู้ประสานงาน
    หลักสูตร 6303 Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 5
เนื้อหาการอบรม : - หลักการและแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง
- นำเสนอ RCA / FMEA
- การป้องกันภาวะวิกฤต RRT
WORKSHOP : - ความเสี่ยงทาง Clinic และการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก Trigger Tools
- หลักการและแนวคิดการทำ RCA / FMEA
- การทำ Clinical Tracer
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน : 100 คน
ระยะเวลาอบรม : 9 - 10 พฤศจิกายน 2563
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
วิทยากร : ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และคณะ
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 4,000 บาท
หมายเหตุ : 1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ เลขที่บัญชี 551-3-01349-5
2. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ทาง E-mail : uniserv_kku@hotmail.com หรือ โทรสาร. 043-202-408
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรฎา พลเยี่ยม, คุณณัฐพล หีบแก้ว โทรศัพท์ 083-358-7171
4. ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
5. ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408
(Login)