หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อ | ประชาสัมพันธ์/ใบสมัคร | ทำเนียบรุ่น/เอกสาร | จองห้องพัก | ผู้ประสานงาน
    หลักสูตร 6302 การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 13
เนื้อหาการอบรม : - มุมมองเชิงระบบบันทึกทางการพยาบาล
- การออกแบบบันทึกทางการพยาบาล
- Lean ระบบบันทึกด้วย Focus Charting
WORKSHOP : - กระบวนการพยาบาลการรายงาน และการมอบหมายงาน ปัจจัยสำคัญการเพิ่มคุณภาพการบันทึก
- ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพยาบาลการบันทึก การรายงานและการมอบหมายงาน
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน : 100 คน
ระยะเวลาอบรม : 5 - 6 พฤศจิกายน 2563
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
วิทยากร : ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะ
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 4,000 บาท
หมายเหตุ : 1.ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ เลขที่บัญชี 551-3-01349-5
2.หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ทาง E-mail : uniserv_kku@hotmail.com หรือ โทรสาร. 043-202-408
3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรฎา พลเยี่ยม, คุณณัฐพล หีบแก้ว โทรศัพท์ 083-358-7171
4.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
5.ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408
(Login)