หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อ | ประชาสัมพันธ์/ใบสมัคร | ทำเนียบรุ่น/เอกสาร | จองห้องพัก | ผู้ประสานงาน
    หลักสูตร 6304 การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6
เนื้อหาการอบรม : - การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน : บทบาทหน้าที่ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง” และ “ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์
- การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์
- ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ
WORKSHOP : - ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย
- การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในสถานการณ์สาธารณภัย
- ระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน : 100 คน
ระยะเวลาอบรม : 12 - 13 พฤศจิกายน 2563
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
วิทยากร : ดร.ภัคณัฐ วีรขจร และคณะ
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 4,000 บาท
หมายเหตุ : 1.ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ เลขที่บัญชี 551-3-01349-5
2.หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ทาง E-mail : uniserv_kku@hotmail.com หรือ โทรสาร. 043-202-408
3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรฎา พลเยี่ยม, คุณณัฐพล หีบแก้ว โทรศัพท์ 083-358-7171
4.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
5.ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408
(Login)