(458) หลักสูตร “Evidence based care and Professional research evidence searching” สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1 นางพิมพา ชัยภักดี โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ รอการชำระเงิน
2 นางนันท์ธนพร วรธรรมาทิพย์ รพ มหาราช รอการชำระเงิน
3 นางสาวกันทิมา ขาวเหลือง รพ.ปทุมธานี
4 นางสุปราณี แจ้งอรุณ รพ.กรุงเทพจันทบุรี รอการชำระเงิน
5 นางสาวอรพิณธุ์ ชลจิตร์นาวา โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี รอการชำระเงิน
6 นายวีรพล จันทราช โรงพยาบาลโนนดินแดง รอการชำระเงิน
7 นางนันท์ธนพร วรธรรมาทิพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รอการชำระเงิน
8 นางณวีร์ชยา ประเสริฐสุขจินดา รพ.มหาราชนครราชสีมา รอการชำระเงิน
9 นางณวีร์ชยา ประเสริฐสุขจินดา รพ.มหาราชนครราชสีมา รอการชำระเงิน
10 นางจารุวรรณี พันธุ์วัง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รอการชำระเงิน
11 นางสาวอัญชลิฎา ผ่องแผ้ว โรงพยาบาลเวชธานี รอการชำระเงิน
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408