(457) หลักสูตร “พยาบาลผู้จัดการรายกรณี: บทบาท สมรรถนะและการประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วย Nurse Case Manager: Roles Competencies and Implications

ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2567 - 9 สิงหาคม 2567

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1 นายพงษ์เทพ เดชทิตย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด รอการชำระเงิน
2 นางยุธิดา ชมเชย โรงพยาบาลป.แพทย์
3 นางกรรณิกา มีบุญ โรงพยาบาลป.แพทย์
4 นางสาวสุชัญญา พงษ์เจริญ โรงพยาบาลปทุมธานี รอการชำระเงิน
5 นางสาววิสาขะ โสมณวัฒน์ โรงพยาบาลสุขุมวิท รอการชำระเงิน
6 นางสาวปาริฉัต บัวลอย โรงพยาบาลสุขุมวิท รอการชำระเงิน
7 นางสาวขวัญเรือน ตับกลาง โรงพยาบาลสุขุมวิท รอการชำระเงิน
8 นางสาวนวรัตน์ โคตรภูเวียง โรงพยาบาลกรุงเทพนครราชสีมา รอการชำระเงิน
9 นางสาวบุษยา ดำคำ โรงพยาบาลสรรพยา รอการชำระเงิน
10 นางสาวชุติกาญจน์ วุฒิ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ รอการชำระเงิน
11 นางสาวรัชนีกร สุนนนาม รพ.มหาราชนครราชสีมา รอการชำระเงิน
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408