2565 ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร1) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 - 26 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1 นางพีรดา จงสถิตรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอการชำระเงิน
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408