2565 Onsite การออกแบบและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย ทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 2 สิงหาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408