2565 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารงานแบบลีน (Lean Management)

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 - 25 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1 นาง กนกอร ตูตะวิริยะสกุล ภาควิอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอการชำระเงิน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิลดา อินทรโสธรฉันท์ อาคารวิทยวิภาส วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอการชำระเงิน
3 นางเอมอร ทุยบฉิม คณะเทคนิคการแพทย์ รอการชำระเงิน
4 นายอริญชย์ เมตรพรมราช ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รอการชำระเงิน
5 นางศิรินทร นาบุดดา ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รอการชำระเงิน
6 ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น รอการชำระเงิน
7 นางสาวพิมใจ อนันตา งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รอการชำระเงิน
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408