2565 หลักการทำแผนที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการเมือง

ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 - 4 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408