6523 นวดไทย 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน การชำระเงิน
1 นางสาวกฤติญา สิงห์ศรี 205 หมู่ 8 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 รอการชำระเงิน
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408