รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ของหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” รุ่นที่ 1


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นายเศษฐวิชช์ ศิิริวัฒน์
2. นายวรวิทย์ อินทวงศ์
3.
โรงแรม Jazzotel กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2567
2
1. น.ส.ธิดารัตน์ เสาร์เรือน
2. -
3.
โรงแรม Jazzotel กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2567
3
1. นางสาววิไลวรรณ สวนดอก
2. นางสาวนรินธร สุขใส
3.
โรงแรม Jazzotel กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2567 - 28 สิงหาคม 2567
4
1. อารีรัตน์ รุ่งรัศมี
2. นัตยากรณ์ หาญชัย
3.
โรงแรม Jazzotel กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2567 - 29 สิงหาคม 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408