รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานทางการเงินภาคสาธารณสุข” รุ่นที่ 1


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. รัฐวุฒิ ศรีสิงหเดช
2. วรัดดา ศรีชวนะ
3.
โรงแรม Jazzotel กรุงเทพมหานคร
7 กรกฎาคม 2567 - 10 กรกฎาคม 2567
2
1. นายภิธิพัฒน์ สอาดเมือง
2. -
3.
โรงแรม Jazzotel กรุงเทพมหานคร
7 กรกฎาคม 2567 - 10 กรกฎาคม 2567
3
1. นางสุภา ภาณุพรพงษ์
2. นางธนันพัชร์ ปิติรัตนฉัตร
3. -
โรงแรม Jazzotel กรุงเทพมหานคร
7 กรกฎาคม 2567 - 10 มิถุนายน 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408