รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร การบริหารตัวชี้วัดรายบุคคลและการบริหารสมรรถนะรายบุคคล รุ่นที่ 6


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1.
2.
3.
1 มกราคม 2513 - 1 มกราคม 2513
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408