รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “Evidence based care and Professional research evidence searching” สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นางณวีร์ชยา ประเสริฐสุขจินดา
2. นางนันท์ธนพร วรธรรมาทิพย์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
2
1. นายวีรพล จันทราช
2. นางสุกัญญา จันทราช
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
3
1. นายวีรพล จันทราช
2. นางสุกัญญา จันทราช
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
4
1. นางจารุวรรณี พันธุ์วัง
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408