รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “พยาบาลผู้จัดการรายกรณี: บทบาท สมรรถนะและการประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วย Nurse Case Manager: Roles Competencies and Implications


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นางยุธิดา ชมเชย
2. นางกรรณิกา มีบุญ
3. รร.ที่ถูกต้อง
โรงแรม The Palazzo Bangkok
6 สิงหาคม 2567 - 9 สิงหาคม 2567
2
1. นางสาวบุษยา ดำคำ
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
7 สิงหาคม 2567 - 9 สิงหาคม 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408