รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 12


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นางสาวสลักจิตร พรจันทร์
2. นางภคอร สุขเสียง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 พฤศจิกายน 2567 - 15 พฤศจิกายน 2567
2
1. นางภคอร สุขเสียง
2. นางสาวสลักจิตร พรจันทร์
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 พฤศจิกายน 2567 - 15 พฤศจิกายน 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408