รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 31


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นางณัฐฐวรินทร ประภัสสรานนท์
2. นางนวรัตน์ เจริญศักดิ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
10 พฤศจิกายน 2567 - 12 พฤศจิกายน 2567
2
1. นางสุชัญญา พิรุณ
2. นางสุปราณี โสดถานา
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
10 พฤศจิกายน 2567 - 12 พฤศจิกายน 2567
3
1. นางสุชัญญา พิรุณ
2. นางสุปราณี โสดถานา
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
10 พฤศจิกายน 2567 - 12 พฤศจิกายน 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408