รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 13


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. มัณทนา กุศลเสถียร
2. _
3. _
โรงแรม The Palazzo Bangkok
6 พฤศจิกายน 2567 - 8 พฤศจิกายน 2567
2
1. นางสาวสมพร อุปการดี
2. ไม่มี
3. ไม่มี
โรงแรม The Palazzo Bangkok
6 พฤศจิกายน 2567 - 8 พฤศจิกายน 2567
3
1. มัณทนา กุศลเสถียร
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
6 พฤศจิกายน 2567 - 8 พฤศจิกายน 2567
4
1. น.ส.จิตฤดี งันปัญญา
2. ไม่มี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
6 พฤศจิกายน 2567 - 8 พฤศจิกายน 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408