รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision” รุ่นที่ 15


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. อมรเพ็ชร วงษ์เพ็ชร
2. เข้าพักท่านเดียว
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
15 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
2
1. นางสาวชัญญาภัค สุวรรณกันธา
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
3
1. นางสมลักษณ์ ช้างงาม
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
4
1. นางสาววาสนา ชุ่มผักแว่น
2. นางสาวภาวิณี ปรอยกระโทก
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
5
1. นางสาวประจำฉัตร วัฒนพานิช
2. นางสาวกำไลย ศรีวิชา
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
6
1. นางสุบงกต สุขจิตต์
2. นางสายสุนีย์ วิริยกุลเจริญ
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
7
1. นางสาวกาญจนา นาคพิน
2. นางสาวกัลยาณีย์ ปุญมณี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
8
1. นางรัตนา พอพิน
2. พลับพลึง โคตรฐิติธรรม
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
9
1. นางนวลน้อง วันจิ๋ว
2. น.ส.ศิริพรรณ โยมะบุตร
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
10
1. นางบุญทิวา เนียมทอง
2. นางนันท์นภัส ปวงคำ
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
11
1. นางสาวมัลลิกา โภคทรัพย์
2. นางสาวปนัดดา ประดับสุข
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
12
1. นางสาวมัลลิกา โภคทรัพย์
2. นางสาวปนัดดา ประดับสุข
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
13
1. นางสาว ธิดาพร เจริญใจ
2. นางสาว วลีพรรณ หัตถาพงษ์
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
14 พฤษภาคม 2567 - 16 พฤษภาคม 2567
14
1. นางวัลลภา สนธิเส็ง
2. -
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
15
1. นางวัลลภา สนธิเส็ง
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
16
1. นส. ธิดาพร เจริญใจ
2. นส. วลีพรรณ หัตถาพงษ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
17
1. นางศิราณี คำเพราะ
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
18
1. นางกัลยาณี มูลศาสตร์
2. นายศักดา เสริมศิริ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
19
1. น.ส จุฬาลักษณ์. ลิ่มลือชา
2. น.ส อารีย์ ยีมูดา
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
14 กรกฎาคม 2567 - 16 กรกฎาคม 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408