รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting” รุ่นที่ 19


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. น.ส.สาวินี ห้วยศิลา
2. น.ส.อาทิตยา เย็นปลื้ม
3. น.ส.นันทกานต์ คล่องแคล่ว
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 สิงหาคม 2567 - 21 สิงหาคม 2567
2
1. นางสาววีรภา โลดทนงค์
2. นางสาวยุวดี จันทวลี
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
3
1. นางธนัญญา รัตนจีนะ
2. นางเบญจรัตน์ วิไพบูลย์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
4
1. นางสาวณัฐกฤตา วงศ์ละคร
2. นางทัศวรรณ คำหล้า
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
5
1. นางสาวไพลินรัตน์ บุญยัง
2. นางสาวชญานิศ แสงภักดี
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
6
1. นางสาวสาวินี ห้วยศิลา
2. นางสาวอาทิตยา เย็นปลื้ม
3. นางสาวนันทกานต์ คล่องแคล่ว
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
7
1. นางสาวศศิธร ตู้สมบัติ
2. นางสาวณัฐรัตน์ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
8
1. นางสาวอินทิรา พังไกร
2. นางสาววิชุดา ศรีนวล
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
9
1. มณฑาทิพย์ พิมพา
2. ณัฐสรณ์ ชื่นอ่อน ผู้ติดตาม
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
10
1. มณฑาทิพยาพิมพา
2. ณัฐสรณ์ ชื่นอ่อน (ผู้ติดตาม)
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
11
1. นางนงนาฎ ขาวเนียม
2. นางสาวพัชฎาลัย ศิวิไล
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
18 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
12
1. นางอริสรา ชาวเมือง
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 สิงหาคม 2567 - 20 สิงหาคม 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408