รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 11


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นางสาวสมฤทัย ประสงค์สุข
2. นางสาวรัตนาพร ชมภูบุตร
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
2
1. นางสาวธนวันต์ สอทา
2. นางสาวนภาวัลย์ โนาคู
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
3
1. นางนันทนา ดีบุกคำ
2. นายนันทนิษฏ์ ดีบุกคำ
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
4
1. นางสาวธันวา สถิตธรรมคุณ
2. นางสาวพนิตพร มาลำปาง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
5
1. นางสายฝน พันธุวงศ์
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
20 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
6
1. นาวสาวพิมพร วงศ์วิรัตน์
2. นางสาวเมตตา ดิษฐเนตร
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
7
1. นางสาวสุดารัตน์ รับงาม
2. นางปาริชาต หาญมานพ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
8
1. จารุณีย์ เพ็งสุข
2. -
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
20 เมษายน 2567 - 21 เมษายน 2567
9
1. พนิตพร มาลำปาง
2. ธันวา สถิตธรรมคุณ
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
10
1. น.ส.พนิตพร ตาลเจิม
2. น.ส.สุกัญญา ไชยศรี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
11
1. นางสาวสุกัญญา ไชยศรี
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
12
1. พนิตพร มาลำปาง
2. ธันวา สถิตธรรมคุณ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
13
1. อุทัยวรรณ จีนานุรักษ์
2. สุวพันธ์ ชมวงษ์
3.
โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
14
1. จารุณีย์ เพ็งสุข
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
20 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
15
1. ศิริวิภา. พรหมเพ็ชร
2. รุ่งทิพย์. ตั้งสิทธิคุณ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
16
1. นางวรรณา. อนุพันธ์
2. นางรัชนิดา. เป้าศรีวงษ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
17
1. นางวรรณา. สุขพันธ์
2. นางพรรณทิพย์. คล้ายแจ้ง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
18
1. นางสาวสุภาวดี บุญกลิ่นขจร. ผู้ติดตาม
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
19
1. นางอรุณี โพธิ์อ่อน
2. นางนิยดา ประแปง
3. นางสาวสุจิตรา
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
20
1. นางสาวภัควิภา สมเกียรติ
2. นางสาวมาริสา ปิ่นเชื่อม
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
21
1. บงกช​ ม่วงศรีจันทร์
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
22
1. นางละมัย​ เดช​สูงเนิน​
2. นางอังคณา​ วิจิตรปัญญา
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
23
1. นางสาวสุจิตรา จันทร์เทศ
2. นางกรุณา โพธิ์อ่อน
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
24
1. นางนิยดา ประแปง
2. นางศศิวรรณ แสนภักดี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
25
1. มาริษา เทียนทิง
2. ไม่มี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
20 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
26
1. น.ส.จิตรานุช กัลยา
2. น.ส.จิระทัย แก่นสาร
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
27
1. นางสาวสวลี สิงคเสลิต
2. ไม่มี
3. ไม่มี
โรงแรม The Palazzo Bangkok
19 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408