รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 30


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นางสาว รัตนา มณีมัย
2. นางสาวศิรินันท์ กองแก้ว
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
2
1. นางสาวพยุรี ดั่งขุนทด
2. นางสาววาสนา ชุ่มผักแว่น
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
3
1. นางสาวสุนิสา พลนอก
2. นางสาววรางคณา คำยิ่ง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
4
1. นางสาวบุษรา ดาวเรือง
2. นางฐาปนี ไชยสิงห์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
5
1. นางสาวกุลญภินันท์ ภีภิมนพันธุ์
2. กาญณัฐ เมลล์พ่วง
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
6
1. นางเรวดี ใหญ่ท้วม
2. นางสาววรรณิภา เจริญศรี
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
7
1. นางณัฏฐพร จันทร์แสนโรจน์
2. นางสาวพนิดา ปานรอด
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
8
1. นางสาวสุพรรณภรณ์ วิชิตะกุล
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
9
1. กัลยา วงศ์กัลยา
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
10
1. นางรวีวรรณ สงคราม
2. นางสาวสมคิด เผือกวิสุทธิ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
11
1. นางรวีวรรณ สงคราม
2. นางสาวสมคิด เผือกวิสุทธิ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
12
1. กุลญภินันท์ ภีภิมนพันธุ์
2. กาญณัฐ เมล์พ่วง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
13
1. นางกาญจนี คำเพ็ญ
2. นายดุสิต คำเพ็ญ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
17 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
14
1. นางนฤมล ลีลานุเกษมพงศ์
2. น.ส.สุชาดา มิตรมาตย์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
15
1. พ.ต.หญิงศิริบงกช คัมภีร์พิทักษ์
2. พ.ต.หญิง วราภรณ์ ศรีรัตนา
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
16
1. นางสาวจิราวรรณ์ นาสมจิตร
2. นางจีราภรณ์ ยอดเยี่ยม
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
17
1. พ.ต.หญิงวราภรณ์ ศรีรัตนา
2. พ.ต.หญิงศิริบงกช คัมภีร์พิทักษ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
18
1. ชัยรัตน์ เคลือโสม
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
19
1. สุปราณี แจ้งอรุณ
2. ปวิตรา พวงศรี
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
20
1. น.ส. เมตตา ปลอดเดช
2. ไม่มี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
21
1. น.ส. เมตตา ปลอดเดช
2. ไม่มี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
22
1. ทัศนี สิมพรักษ์
2. อนัญชนา ศรีบุรินทร์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
23
1. สุปราณี แจ้งอรุณ
2. สุปราณี แจ้งอรุณ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 พฤษภาคม 2567
24
1. นางสาวทัศนวรรณ เสือเปรม
2. นางสาวรุจีรัตน์ ขะพินิจ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
25
1. นางทิพสุคนธ์ เข็มจันทร์
2. นางสาวรจเรข พิมพาภรณ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
26
1. นางอุไรรัตน์ ภู่สูงเนิน
2. นางอัมพรรัตน์ บุตรมาตย์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
27
1. นางวิสา ทองสำฤทธิ์
2. นางไอลดา สงฆ์รักษ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
17 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
28
1. นางบุศรา มุมานะจิตต์
2. น.ส.กัลยาณี สุเมธีวัฒนกุล
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
17 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
29
1. นางสาวอรทัย รวมรั้ว
2. นางธนาภรณ์ ชินวงศ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
30
1. น.ท.หญิงวรันธิยา เรืองมณฑป
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
17 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
31
1. นางสาวสุจิตรา จันทร์เทศ
2. นางอรัญญา คงมะลวน
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 19 มิถุนายน 2567
32
1. นางนิยดา ประแปง
2. นางศศิวรรณ แสนภักดี
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 19 พฤษภาคม 2567
33
1. นางสาวมัทนา ศิริโชคปรีชา
2. นางสาววรรณภา ชินะภัทรพงศ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
17 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567
34
1. นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
16 มิถุนายน 2567 - 21 มิถุนายน 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408