รายชื่อการจองห้องพัก
หลักสูตร หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 12


ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่พัก วันที่พัก
1
1. นางสาวกมลวรรณ อิ่มสรรค์
2. นางสาวเบญจวรรณ มั่นคง
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
2
1. นางสาวศิริพร รวดเร็ว
2. นางสาววิลิน ภูสังข์
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
3
1. ณัฐริดา ชะยานัย
2. สายฟ้า ปะละสี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
4
1. นางสาววัชรี ไปวันหน้า
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
5
1. นาย ณัฏฐพล สอาดเอี่ยม
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
6
1. น.ส.ดวงกมล เท่าตัน
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 13 มิถุนายน 2567
7
1. น.ส.ดวงกมล เท่าตัน
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
8
1. นาย ณัฏฐพล สอาดเอี่ยม
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
9
1. นางสาวณัฐพร ประเสริฐ
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
13 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
10
1. นางปาริชาติ ทับไทย
2. นางสาววัลยดา วิชัยดิษฐ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
11
1. นางถนอมศรี อนันตศรี
2. (จะนอนเตียงคู่)
3. ไม่มี
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
12
1. นส.ภูษณิศา ไพโรจน์
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
13
1. พ.ต.หญิง วิลาวรรณ ถาวรกิจ
2. พ.ต.หญิงศิริบงกช คัมภีร์พิทักษ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
14
1. ภัครวัฒน์ ชาน้อย
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
15
1. ภัครวัฒน์ ชาน้อย
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 เมษายน 2567
16
1. นางสาวปณิตา รุจาคม
2. นางสาวสินใจ สินสมบูรณ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
17
1. อมรเพ็ชร วงษ์เพ็ชร
2. ชนาภา ดีนิยม
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
13 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
18
1. ทศพร วิวัฒน์ไฟฟ้า
2. ไม่มี
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
13 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
19
1. ภัครวัฒน์ ชาน้อย
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
20
1. นายอิทธิศักดิ์ พิลาตัน
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
21
1. นางนิภา จันทร์แสง
2. นางสาวระพีพัฒน์ ไพรหลวง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
22
1. สินีนาฏ สกาญจนชัย
2. อัมรีย์ บุญลอย
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
23
1. พต หญิง เสาวณีย์ พลีรักษ์
2. พต หญิง นัฐกานต์ เปรมปราชญ์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
13 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
24
1. พ.ท.หญิง นิศารัตน์ ยิ้มแก้ว
2. ร.อ.หญิง วรารัตน์ วังกานนท์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
13 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
25
1. พัชรี อินทมาตย์
2. ศุภชัย อินทมาตย์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
26
1. พัชรี อินทมาตย์
2. ศุภชัย อินทมาตย์
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
27
1. นางสาวชนาธินาถ บำรุง
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
28
1. วรรณวิษา
2. จิตรลดา
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 พฤษภาคม 2567 - 14 พฤษภาคม 2567
29
1. พัชรี อินทมาตย์
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
30
1. พิลาวัลย์ เหมือนเผ่า
2. ฐิติยากาญจน์ นามแสง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
31
1. ฐิติยากาญจน์ นามแสง
2. พิลาวัลย์ เหมือนเผ่า
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 พฤษภาคม 2567 - 14 พฤษภาคม 2567
32
1. นางสนธยา ชัยศิลปิน
2. นางกาญจนา
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
33
1. นางสนธยา ชัยศิลปิน
2. นางกาญจนา บุรีคำ
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
34
1. ธนวัฒน์ แก้ววิเศษ
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
35
1. ปลายฝน บุญแก้ว
2. -
3. -
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 พฤษภาคม 2567
36
1. นายภาคภูมิ บุตะเขียว
2. นายณัฐดนัย ขันทอง
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
12 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
37
1. นางศิรินทิพย์ ฉวนศรี
2. -
3.
โรงแรม The Palazzo Bangkok
13 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
38
1. นางประทีป มากนวล
2. ไม่มี
3. ไม่มี
โรงแรม The Palazzo Bangkok
13 มิถุนายน 2567 - 14 มิถุนายน 2567
ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408