หลักสูตรการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
6119การพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและครอบครัว รุ่นที่ 1  
      (2 กรกฎาคม 2561- 3 กรกฎาคม 2561)
 
6120บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำใช้ทุนทางสังคมในการพัฒนางานบริการและกิจกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รุ่นที่ 1  
      (5 กรกฎาคม 2561- 6 กรกฎาคม 2561)
 
6121การวางแผนและการออกแบบบริการสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Service Plan & Long-term Care) รุ่นที่ 1  
      (9 กรกฎาคม 2561- 11 กรกฎาคม 2561)
 
6122การบริหารจัดการและการเพิ่มทักษะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) และผู้ดูแลในครอบครัว รุ่นที่ 1   
      (13 กรกฎาคม 2561- 14 กรกฎาคม 2561)
 
     
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4336-2238
(Login)