หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
6123 สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมินกับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 8  
      (1 พฤศจิกายน 2561- 2 พฤศจิกายน 2561)
6124 สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 6  
      (5 พฤศจิกายน 2561- 6 พฤศจิกายน 2561)
6125 การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 10  
      (8 พฤศจิกายน 2561- 9 พฤศจิกายน 2561)
6126 หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 24   
      (12 พฤศจืกายน 2561- 13 พฤศจืกายน 2561)
6129 หลักสูตร การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 3  
      (20 พฤศจืกายน 2561- 21 พฤศจืกายน 2561)
6130 หลักสูตร การบริหารจัดการต้นทุนทางการพยาบาลในสถานพยาบาล รุ่นที่ 1  
      (23 พฤศจืกายน 2561- 24 พฤศจืกายน 2561)
     
  Download Workshop และ ทำเนียบรุ่น  
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4336-2238
(Login)