หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
6101 เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 5  
      (1 พฤศจิกายน 2560- 2 พฤศจิกายน 2560)
6102 การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1  
      (3 พฤศจิกายน 2560- 4 พฤศจิกายน 2560)
6103 การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 8  
      (6 พฤศจิกายน 2560- 7 พฤศจิกายน 2560)
6104 Program Performance Coaching in Nursing รุ่นที่ 1  
      (8 พฤศจิกายน 2560- 9 พฤศจิกายน 2560)
6105 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 22  
      (10 พฤศจิกายน 2560- 11 พฤศจิกายน 2560)
6106 การจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยแนวใหม่ รุ่นที่ 1  
      (14 พฤศจิกายน 2560- 15 พฤศจิกายน 2560)
6107 สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 4  
      (16 พฤศจิกายน 2560- 17 พฤศจิกายน 2560)
6108 การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9  
      (17 พฤศจิกายน 2560- 19 พฤศจิกายน 2560)
6109 Lean Management การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพการพยาบาล (TCAB) รุ่นที่ 3  
      (21 พฤศจิกายน 2560- 22 พฤศจิกายน 2560)
     
  Download Workshop และ ทำเนียบรุ่น  
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4336-2238
(Login)