หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
6110 Program Performance Coaching in nursing โค้ชอย่างไรให้ได้ผลงาน รุ่นที่ 2  
      (13 พฤษภาคม 2561- 14 พฤษภาคม 2561)
6111 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 23  
      (15 พฤษภาคม 2561- 16 พฤษภาคม 2561)
6112 การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 10  
      (18 พฤษภาคม 2561- 20 พฤษภาคม 2561)
6113 Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 1  
      (22 พฤษภาคม 2561- 23 พฤษภาคม 2561)
6115 การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 9  
      (28 พฤษภาคม 2561- 29 พฤษภาคม 2561)
6116 สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 5  
      (30 พฤษภาคม 2561- 31 พฤษภาคม 2561)
6117 การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 2  
      (1 มิถุนายน 2561- 2 มิถุนายน 2561)
     
  Download Workshop และ ทำเนียบรุ่น  
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4336-2238
(Login)