หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล
6304 การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 6  
      (12- 13 พฤศจิกายน 2563)
6301 สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 9  
      (2- 3 พฤศจิกายน 2563)
6302 การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 13  
      (4- 5 พฤศจิกายน 2563)
6305 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 27  
      (16- 17 พฤศจิกายน 2563)
6303 Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 5  
      (9- 10 พฤศจิกายน 2563)
6306 กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม ; Modified Maitland Concept รุ่นที่ 1   
      (19- 20 พฤศจิกายน 2563)
     
  Download Workshop และ ทำเนียบรุ่น  
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408
(Login)