หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อ | ประชาสัมพันธ์/ใบสมัคร | ทำเนียบรุ่น/เอกสาร | จองห้องพัก | ผู้ประสานงาน
  ดาวน์โหลดเอกสาร/ทำเนียบรุ่น
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพยาบาลข้างเตียง: ICQ สู่การวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ รุ่นที่ 23
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวานฯ รุ่นที่ 6
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร การตรวจสอบทุจริต (Fraud Audit)
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร การจัดการทรัพยากรการท่องเทียวและการสื่อความหมาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเลย
+ เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลทางการพยาบาล ด้าน Clinical Supervisor รุ่นที่ 1
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลทางการพยาบาล ด้าน Clinical Supervisor รุ่นที่ 1
+ workshop หลักสูตร สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 7
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล: Focus Charting รุ่นที่ 4
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 7
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 19
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 2
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
+ workshop หลักสูตร สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 6
+ เอกสารบรรยาย หลักสูตร สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 6
+ เอกสารบรรยาย หลักสูตร สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 6
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 6
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 18
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตรการจัดการรายกรณี: การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยรายกรณี รุ่นที่ 2
+ เอกสารประกอบการอบรม การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วย: การจัดการรายกรณี (ผศ.ดร.อภิญญาจำปามูล)
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 18
+ workshop หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 17
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล: Focus Charting รุ่นที่ 3
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ รุ่นที่ 23
+ ทำเนียบรุ่น เพิ่มศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านฉุกเฉิน รุ่นที่ 1
+ ทำเนียบรุ่น การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินฯ รุ่นที่ 5
+ ทำเนียบรุ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพยาบาลข้างเตียง: ICQ สู่การวิจัยและนวัตกรรม รุ่นที่ 1
+ เอกสารประกอบการสอน บันทึกทางการพยาบาล ความเข้าใจเชิงระบบ: ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิรูป (พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์)
+ เอกสารประกอบการสอน การ Redesign ในระบบ Focus Charting (พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์)
+ เอกสารประกอบการสอน Lean ระบบบันทึกด้วย Focus Charting (พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์)
+ เอกสารประกอบการสอน กระบวนการพยาบาล การบันทึก การรายงานและการมอบหมายงาน (พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์)
+ เอกสารประกอบการสอน ระบบประเมินและการใช้ประโยชน์บันทึกทางการพยาบาล (พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์)
+ เอกสารประกอบการสอน บันทึกทางการพยาบาลมุมมองด้านวิชาชีพและกฏหมาย (พว.ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์)
+ ทำเนียบรุ่น สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 5
+ workshop สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 5
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตรการจัดการรายกรณี: การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยรายกรณี รุ่นที่ 1
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 16
+ ทำเนียบรุ่น การพัฒนาระบบเวชระเบียนทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม รุ่นที่ 2
+ ทำเนียบรุ่น การพัฒนาระบบเวชระเบียนทางการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม รุ่นที่ 1
+ ทำเนียบรุ่น การพยาบาลในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินฯ รุ่นที่ 4
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นวิชาชีพ รุ่นที่ 22
+ ทำเนียบรุ่น โครงการพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรในองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน
+ ทำเนียบรุ่น หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 15
+ workshop หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 15
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408