6526 การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ปี

เนื้อหาการอบรม
หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเด็กจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทำหรือลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง จึงจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้เป็นไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเด็กแต่ละคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว และมีโอกาสคิดริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ตามความต้องการ และความสนใจของตนเอง ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีสื่อหรือเครื่องมือที่กระตุ้นความสนใจของเด็ก รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จะช่วยพัฒนาเด็กในทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดไว้เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ และเป็นกรอบทิศทางหรือแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จึงกำหนดการอบรม หลักสูตร การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ปี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 0-3 ปี
2. ผู้เรียนสามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ขวบ
3. ผู้เรียนสามารถจัดประสบการณ์การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ขวบ

หัวข้ออบรม
1. พัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-3 ปี
2. แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ขวบ
3. การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ขวบ
WORKSHOP
4. ฝึกปฏิบัติ การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมองสำหรับเด็กปฐมวัย 0-3 ปี
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
1. ครูผู้ดูแลเด็ก/2. ครูอนุบาลศึกษา
ระยะเวลาอบรม
11 มิถุนายน 2565 - 11 มิถุนายน 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
7 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร
อาจารย์สุขุมา เอการัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา, อาจารย์อณิยา ชีวาทิตย์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ บ้านต้นกล้าเนิร์สเซอรี่
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นายประภาพรณ์ ขันชัย
โทร. 089-6233152
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจำนวน โดยจะดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408