2565 หลักการทำแผนที่ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการเมือง

เนื้อหาการอบรม
1.เรียนรู้กับเครื่องมือในงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
2.หลักการจัดวางองค์ประกอบของแผนที่
3.หลักการสร้างแผนที่สำหรับการจัดการเมือง
4.การสร้างชั้นข้อมูลของแผนที่ เช่น ชั้นข้อมูลประชากร ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
5.การแสดงผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การวิเคราะห์ขั้นสูง
WORKSHOP
1.เรียนรู้กับเครื่องมือในงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
2.หลักการจัดวางองค์ประกอบของแผนที่
3.หลักการสร้างแผนที่สำหรับการจัดการเมือง
4.การสร้างชั้นข้อมูลของแผนที่ เช่น ชั้นข้อมูลประชากร ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
5.การแสดงผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การวิเคราะห์ขั้นสูง
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
30 คน
ระยะเวลาอบรม
2 พฤษภาคม 2565 - 4 พฤษภาคม 2565
กำหนดรับสมัคร (ถึงวันที่)
30 เมษายน 2565
สถานที่จัดอบรม
อบรมผ่านระบบออนไลน์
วิทยากร
รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่, นายยุทธพล เพ็งพินิจ, นายวชิรวิชญ์ พลินรัชต์ธนะเดช
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นายชนะชัย ฤทธิ์ทรงเมือง
โทร. 086-3262528
Line ID. @846biwib
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิการจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด โดยจะดำเนินการค่าลงทะเบียนภายใน 30 วัน หากผู้ลงทะเบียนชำระแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

ติดต่อเรา
123 ม.16 อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 baskkuth@gmail.com โทร : +66 430 09700 ต่อ 50400
โทรสาร : +66 432 02408