หลักสูตร 6411 หลักสูตร ผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
ภาคทฤษฎี 89 ชั่วโมง
WORKSHOP
ภาคปฏิบัติ 41 ชั่วโมง
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
40 คน
ระยะเวลาอบรม
14 มิถุนายน 2564 - 14 กรกฎาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วิทยากร
ทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 20,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
คุณลลดา สินธุพันธ์ และคุณณัฐพล หีบแก้ว
โทร. 083-3587272
แฟกซ์. 043-202408
หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายรวม อาหารกลางวัน / อาหารว่าง / เอกสารประกอบการบรรยาย