หลักสูตร 6407 หลักสูตร สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 10

เนื้อหาการอบรม
-นิเทศทางคลินิก: ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์
-การวางแผนการเรียนรู้โดยการนิเทศทางคลินิก และการบันทึก
-การวางแผนการเรียนรู้โดยการนิเทศทางคลินิก และการบันทึก
WORKSHOP
-บทบาทและความรับผิดชอบผู้นิเทศทางคลินิก
-ทักษะสำคัญในการเป็นผู้นิเทศทางคลินิก
-ฝึกทักษะการใช้คำถามในการสะท้อนการปฏิบัติด้วย GROW MODEL
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
23 - 24 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
ดร.ยุวดี เกตสัมพันธ์ และคณะ
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171