หลักสูตร 6406 หลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1

เนื้อหาการอบรม
-การประเมินสถานการณ์และการประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน
-หลักการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน
-การช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
WORKSHOP
-การประเมินสถานการณ์และการประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉิน
-การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน
80 คน
ระยะเวลาอบรม
18 - 19 สิงหาคม 2564
สถานที่จัดอบรม
โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6
วิทยากร
ดร.ภัคณัฐ วีรขจร
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 4,000 บาท
ผู้ประสานงานหลักสูตร
นางสาวกรฎา พลเยี่ยม , นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
โทร. 083-358-7171
แฟกซ์. 043-202-408
หมายเหตุ
-ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
-ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี
-ทุกหลักสูตร ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด
-แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน โทร 083-358-7171