หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อ | ประชาสัมพันธ์/ใบสมัคร | ทำเนียบรุ่น/เอกสาร | จองห้องพัก | ผู้ประสานงาน
    หลักสูตร 6305 กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 27
เนื้อหาการอบรม : - ทฤษฎี และแนวคิด การนิเทศงานพยาบาล
- หลักการเขียนแผนและการประเมินผลการนิเทศงานพยาบาล
- แนวทางการวิเคราะห์ สภาพปัญหาการนิเทศงานพยาบาลของหน่วยงานสู่การทำวิจัย
WORKSHOP : - เขียนแผนการนิเทศงานพยาบาลที่สอดคล้องตำแหน่ง กำหนดตัวชี้วัดผลการนิเทศงาน
- การเขียนแผนการนิเทศงานพยาบาลจากโจทย์ที่คัดสรร
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน : 100 คน
ระยะเวลาอบรม : 16 - 17 พฤศจิกายน 2563
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล และคณะ
ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 4,000 บาท
หมายเหตุ : 1.ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี สำนักบริการวิชาการ เลขที่บัญชี 551-3-01349-5
2.หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ทาง E-mail : uniserv_kku@hotmail.com หรือ โทรสาร. 043-202-408
3.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรฎา พลเยี่ยม, คุณณัฐพล หีบแก้ว โทรศัพท์ 083-358-7171
4.ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น อาหารฮาลาล หรือ มังสวิรัติ กรุณาระบุเพิ่มเติมในใบสมัคร
5.ได้รับอนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ จากสภาการพยาบาล
 
ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม
งานบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ
โทร. 08-3358-7171 โทรสาร. 0-4320-2408
(Login)