หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     - หลักสูตร สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 9
     - หลักสูตร สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 7
     - หลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting รุ่นที่ 11
     - หลักสูตร การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังฯ รุ่นที่ 12
     - หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 25
     - หลักสูตร การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 4
     - หลักสูตร แนวคิดหลักการบริหารต้นทุนทางการพยาบาลในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2
     - หลักสูตร การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย รุ่นที่ 1
     - หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล รุ่นที่ 1
     - หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 3