หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     - การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1
     - เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 5
     - การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 8
     - Program Performance Coaching in Nursing รุ่นที่ 1
     - กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 22
     - การจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยแนวใหม่ รุ่นที่ 1
     - สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 4
     - การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 9
     - Lean Management การปรับเปลี่ยนเพื่อคุณภาพการพยาบาล (TCAB) รุ่นที่ 3