หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     - หลักสูตร แนวคิดหลักการบริหารต้นทุนทางการพยาบาลในสถานพยาบาล รุ่นที่ 1