หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     - Program Performance Coaching in nursing โค้ชอย่างไรให้ได้ผลงาน รุ่นที่ 2
     - กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 23
     - การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 10
     - Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 1
     - การเพิ่มคุณค่าพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 (Lean & TCAB) รุ่นที่ 1
     - การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 9
     - สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 5
     - การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 2
     - เพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต รุ่นที่ 6