- หลักสูตร สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมิน กับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 9

     - หลักสูตร สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 7

     - หลักสูตร การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล Focus Charting รุ่นที่ 11

     - หลักสูตร การพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังฯ รุ่นที่ 12

     - หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 25

     - หลักสูตร การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 4

     - หลักสูตร แนวคิดหลักการบริหารต้นทุนทางการพยาบาลในสถานพยาบาล รุ่นที่ 2

     - หลักสูตร การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย รุ่นที่ 1

     - หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล รุ่นที่ 1

     - หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล รุ่นที่ 3