- สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ เครื่องมือประเมินกับผลลัพธ์ความปลอดภัยในผู้ป่วย รุ่นที่ 8

     - สมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 6

     - การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล : Focus Charting รุ่นที่ 10

     - หลักสูตร กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 24

     - หลักสูตร การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 3

     - หลักสูตร การบริหารจัดการต้นทุนทางการพยาบาลในสถานพยาบาล รุ่นที่ 1